pořadatelé výstavy
Nadační fond Art-Now
Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína FA ČVUT
Centrum současného umění DOX


autoři konceptu
Petr Hájek a Jaroslav Hulín (FA ČVUT v Praze)
LEA - Laboratoř Experimentální Architektury

odborní poradci
Adam Gebrian
Cyril Říha


produkce
Jana Kostelecká
Benedikt Markel
Dominik Saitl
Bohdan Cerman
návrh expozice
Petr Hájek
Jaroslav Hulín
Jana Kostelecká
Dominik Saitl
Benedikt Markel


realizace
Dominik Saitl
Benedikt Markel
Eva Kubjátová
Martin Stoss
Šárka Doležalová
Jitka Šívrová
Tereza Keilová
Vojtěch Kratochvíl
fotografie
Kateřina Uksová a Zuzana Dittrichová (w:u studio)
Magdalena Havlová

grafické řešení
Zuzana Kubíková a David Březina (Ex Lovers)

public relations
Lucie Klabanová (faama cz)

zvláštní poděkování

Zdeněk Zavřel (děkan FA ČVUT)
Leoš Válka (ředitel Centra současného umění DOX)


exhibition organizers
Art-Now Foundation
Studio Petr Hájek and Jaroslav Hulín FA ČVUT
DOX – Centre for Contemporary Art


author of the concept
Petr Hájek a Jaroslav Hulín (FA ČVUT in Prague)
LEA - Laboratory of Experimental Architecture

expert advisors
Adam Gebrian
Cyril Říha


production
Jana Kostelecká
Benedikt Markel
Dominik Saitl
Bohdan Cerman
exhibition design
Petr Hájek
Jaroslav Hulín
Jana Kostelecká
Dominik Saitl
Benedikt Markel


installation
Dominik Saitl
Benedikt Markel
Eva Kubjátová
Martin Stoss
Šárka Doležalová
Jitka Šívrová
Tereza Keilová
Vojtěch Kratochvíl
photography
Kateřina Uksová a Zuzana Dittrichová (w:u studio)
Magdalena Havlová

graphic design
Zuzana Kubíková a David Březina (Ex Lovers)

public relations
Lucie Klabanová (faama cz)

special thanks

Zdeněk Zavřel (FA ČVUT dean)
Leoš Válka (director of DOX – Centre for Contemporary Art)


Organisatoren der Ausstellung
Stiftungsfond Art-Now
Studio Petr Hájek und Jaroslav Hulín FA ČVUT
DOX - Zentrum für zeitgenössische Kunst


Autoren des Konzepts
Petr Hájek und Jaroslav Hulín (FA ČVUT in Prag)
LEA - Labor für Experimentelle Architektur

Fachberater
Adam Gebrian
Cyril Říha


Produktion
Jana Kostelecká
Benedikt Markel
Dominik Saitl
Bohdan Cerman
Entwurf der Ausstellung
Petr Hájek
Jaroslav Hulín
Jana Kostelecká
Dominik Saitl
Benedikt Markel


Realisierung
Dominik Saitl
Benedikt Markel
Eva Kubjátová
Martin Stoss
Šárka Doležalová
Jitka Šívrová
Tereza Keilová
Vojtěch Kratochvíl
Fotografie
Kateřina Uksová a Zuzana Dittrichová (w:u studio)
Magdalena Havlová

Grafik
Zuzana Kubíková a David Březina (Ex Lovers)

Public Relations
Lucie Klabanová (faama cz)

Besonderer Dank

Zdeněk Zavřel (Dekan der FA ČVUT)
Leoš Válka (Vorsteher DOX - Zentrum für zeitgenössische Kunst)