Diskuse s 6 ateliérovými vedoucími – 29. 2. 2012

18.00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s vedoucími ateliéru Petrem Hájkem a Jaroslavem Hulínem a kurátorem výstavy Adamem Gebrianem

19.00 hodin
Moderovaná diskuse na téma „Metody výuky na vysokých školách architektonického a uměleckého zaměření“.

K diskusi byli přizváni: Petr Hájek (FA ČVUT), Michal Kuzemenský (FA ČVUT), Petr Babák (VŠUP), Zdeněk Fránek (FUA TUL), Antonín Novák (FUA TUL), Roman Brychta (VŠUP)

Moderátor: Adam Gebrian.

Udržitelnost / Sustainability – 7. 3. 2012

18.00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy s vedoucími ateliéru Petrem Hájkem a Jaroslavem Hulínem a kurátorem výstavy Adamem Gebrianem

19.00 hodin
Co dává smysl architektonickým projektům? Je to jejich schopnost přežít svou realizaci a přinést do určené lokality nový rozměr či dokonce život?
Diskusní večer nad vybranými projekty výstavy [anastomosis] se studenty/autory a zástupci veřejné správy a soukromého sektoru se pokusí poodhalit, zda a jak by mohly být realizovány a zda by obstály z pohledu financování jejich provozu. V ČR se pro úvahy o životnosti a životě projektů po realizaci začal používat nehezký úřednický pojem udržitelnost / sustainability přinesený do investičních záměrů z legislativy EU. Debata by měla ozřejmit, jaké všechny problémy napadaly studenty při posuzování realističnosti projektů a jak celou věc vidí různí více či méně poučení lidé z venku.
Diskusní večer je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Strategia.

Hosté večera: Arnošt Marks (Strategia o.s.), Nigel Bellignham (British Council), Jana Chvalkovská (IES, FSV UK), Vít Rakušan (starosta města Kolín), Antonín Dokoupil (vedoucí odboru investic a rozvoje města Litomyšle), Marek Kupsa (ředitel Odboru pro strategii a dotační politiku MK ČR), zástupce MMR ČR, Martin Gutzer (tajemník městského úřadu Podobořany) a zástupci městských samospráv a akademici.

Diskusní večer: [anastomosis] – 14. 3. 2012

18.00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy s vedoucími ateliéru Petrem Hájkem a Jaroslavem Hulínem a kurátorem výstavy Adamem Gebrianem

19.00 hodin
Diskusní večer na téma výstavy: anastomosis – propojené město.
Hosté večera: Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Adam Gebrian, Cyril Říha
Komentovaná prohlídka: 60 Kč /40 Kč studenti
Diskusní večer: 60 Kč / 40 Kč studenti
Společné vstupné (prohlídka i diskusní večer): 90 Kč / 60 Kč studenti


Doporučená rezervace: tereza@dox.czDiscussion with 6 school design studio leaders – 29. 2. 2012

18.00

Guided exhibition tour with Petr Hájek, Jaroslav Hulín and Adam Gebrian

19.00
Moderated discussion "Teaching methods at universities of architecture and art.

Guests: Petr Hájek (FA ČVUT), Michal Kuzemenský (FA ČVUT), Petr Babák (VŠUP), Zdeněk Fránek (FUA TUL), Antonín Novák (FUA TUL), Roman Brychta (VŠUP).

Anchorman: Adam Gebrian

Discussion evening "Sustainability" – 7. 3. 2012

18.00
Guided exhibition tour with Petr Hájek, Jaroslav Hulín and Adam Gebrian

19.00 Discussion
What gives architectural projects a meaning? Is it their ability to outlive their state of completion and bring new life to a designated place?
Discussion evening with students/authors and with deputies of public administration and private sector over chosen projects from [anastomosis] exhibition will try to unveil if and how these projects might be built and if they would be cost effective. An unsightly term sustainability for thoughts about lifespan and life of built projects was brought into investment projects from the legislation of European Union and became widely used in Czech Republic. The discussion should clarify which problems have students considered during the design proces while evaluating the vividnes of their projects and how general public conftrots their ideas.

Guests: Arnošt Marks (Strategia o.s.), Nigel Bellignham (British Council), Jana Chvalkovská (IES, FSV UK), Vít Rakušan (Mayor of Kolín), Antonín Dokoupil (Head of investment and urban development in Litomyšl), Marek Kupsa (Director of Strategy and subsidy policy MK ČR), MMR ČR representative, Martin Gutzer (Secretary of the Podbořany Municipality) and representatives of municipal governments and academics.

Discussion evening [anastomosis] the connected city – 14. 3. 2012

18.00
Guided exhibition tour with Petr Hájek, Jaroslav Hulín and Adam Gebrian

19.00
Presentation and discussion evening "[anastomosis] – the connected city"
Present possibilities of enliving city by connecting and life-giving blood into its parts.

Guests: Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Adam Gebrian, Cyril Říha
Guided tour: 60 Kč /40 Kč students
Discussion: 60 Kč / 40 Kč students
Combined admission (guided tour & discussion): 90 Kč / 60 Kč students


Booking: tereza@dox.cz


Teaching methods at universities of architecture and art


Diskussion mit 6 Schulstudio-Leiter – 29. 2. 2012

ab 18.00 Uhr

Führung durch die Ausstellung mit den Leitenden Petr Hájek und Jaroslav Hulín und mit dem Kurator der Ausstellung Adam Gebrian

ab 19.00 Uhr
Moderierte Diskussion zum Thema „Unterrichtsmethoden für Architektur und Kunst orientierte Hochschulen“.

Gäste: Petr Hájek (FA ČVUT), Michal Kuzemenský (FA ČVUT), Petr Babák (VŠUP), Zdeněk Fránek (FUA TUL), Antonín Novák (FUA TUL), Roman Brychta (VŠUP)

Moderátor: Adam Gebrian.

Sustainability – 7. 3. 2012

ab 18.00 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit den Leitenden Petr Hájek und Jaroslav Hulín und mit dem Kurator der Ausstellung Adam Gebrian

ab 19.00 Uhr
Was ergibt den Sinn der Architur-Entwurfe? Ist es die Fähigkeit die eigene Realisierung zu überleben und in die gegebene Lokalität eine neue Dimension oder sogar Leben zu bringen?
Diskussionabend über ausgewählten Entwürfen der [anastomosis] Ausstellung mit den Studenten/Authoren und Vertreter von öffentlichen und privaten Sektor kann verschiedene Realisierungsaspekte zeigen.

Gäste: Arnošt Marks (Strategia o.s.), Nigel Bellignham (British Council), Jana Chvalkovská (IES, FSV UK), Vít Rakušan (Bürgermeister von Kolín), Antonín Dokoupil (Investition und Stadtentwicklungsleiter der Stadt Litomyšle), Marek Kupsa (Direktor für Strategie und Subventionspolitik MK ČR), zástupce MMR ČR, Martin Gutzer (Sekretär der Gemeinde Podobořany) a Vertreter der Selbstverwaltung und Akademiker.

Diskussionabend: [anastomosis] – 14. 3. 2012

ab 18.00 Uhr
Führung durch die Ausstellung mit den Leitenden Petr Hájek und Jaroslav Hulín und mit dem Kurator der Ausstellung Adam Gebrian

ab 19.00 Uhr
Diskussionabend zum Thema der Ausstellung: anastomosis – die verbundene Stadt.

Gäste: Petr Hájek, Jaroslav Hulín, Adam Gebrian, Cyril Říha
Kommentierte Führung: 60 Kč /40 Kč Studenten
Diskussionabend: 60 Kč / 40 Kč Studenten
Führung + Diskussion: 90 Kč / 60 Kč Studenten


Reservierung: tereza@dox.cz


Unterrichtsmethoden für Architektur und Kunst